PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is NatuurTalent, gevestigd in Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56749856

Persoonsgegevens die wij verwerken

NatuurTalent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:
Wettelijke en fiscale verplichtingen, communicatie en het uitvoeren van de overeenkomst.

Grondslag verwerking persoonsgegevens:
Wettelijke bepaling (factuurgegevens) en uitvoeren van de overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

NatuurTalent verwerkt tevens bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind. Denk hierbij aan gegevens van personen jonger dan 16 jaar, gegevens over gezondheid, sociaal-emotionele problematiek, schoolverloop en cito-scores, eventueel testresultaten. Deze gegevens ontvangt NatuurTalent uitsluitend (met toestemming) van de ouder.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:
NatuurTalent verwerkt deze bijzondere persoonsgegevens om inzicht te krijgen in de problematiek en/of de achtergrond van de cliënt. Hierdoor kan NatuurTalent de begeleiding beter afstemmen en effectievere dienstverlening bieden.

Grondslag verwerking bijzondere persoonsgegevens: uitvoeren van de overeenkomst.
Wettelijke uitzondering verwerking bijzondere persoonsgegevens: toestemming.

Verwerken van persoonsgegevens

NatuurTalent maakt gebruik van een papieren dossier. Het dossier wordt bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NatuurTalent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

NatuurTalent bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo verplicht de Belastingdienst ons uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Overige persoonsgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard, tenzij wettelijk anders wordt bepaald. Daarna worden deze gegevens geanonimiseerd en enkel gebruikt voor statistische doeleinden door NatuurTalent.

Geautomatiseerde besluitvorming

NatuurTalent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NatuurTalent) tussen zit.

Cookies

NatuurTalent gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NatuurTalent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Analytische cookies
Google Analytics

Advertenties
Google AdWords

Social Media
Facebook/Instagram
LinkedIn

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NatuurTalent. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@natuurtalent.net.

NatuurTalent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NatuurTalent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@natuurtalent.net

Nathanja Boon
Amersfoort
06-18946018
mail@natuurtalent.net

 

Kernvisie methode: De methode bij leerproblemen en concentratieproblemen

NatuurTalent
Nathanja Boon
mail@natuurtalent.net
06-18946018